Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Spiegelfotografie.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Spiegelfotografie doet.
Op de gehele website-inhoud rusten copyrights, en is automatisch door auteursrecht beschermd.

Betaling:

Na voorafbetaling van het genoemde bedrag krijgt de klant een betalingsbevestiging en bewijs,
om deel te kunnen nemen aan de door de klant uitgekozen workshop of fotoshoot.

Bij verhindering graag 24 uur van te voren doorgeven per email.

Esther Snoeck en Spiegelfotografie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan apparatuur of andere materiële, of niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, dan wel het deelnemen aan workshops en fotoshoots. Of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen.

Algemene verkoopvoorwaarden Spiegel Fotografie Webshop

 • Artikel  1. Toepasselijkheid
 • Artikel  2. Overeenkomsten
 • Artikel  3. Prijzen en betalingen
 • Artikel  4. Levering & garantie
 • Artikel  5. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel  6. Reclames en aansprakelijkheid
 • Artikel  7. Privacy
 • Artikel  8. Bestellingen/communicatie
 • Artikel  9. Overmacht
 • Artikel 10. Diversen
 • Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Spiegel Fotografie Webshop zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing.
1.2. Het doen van een bestelling bij Spiegel Fotografie Webshop houdt in, dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg en overeenstemming met Spiegel Fotografie Webshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Spiegel Fotografie Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Spiegel Fotografie Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Spiegel Fotografie Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Spiegel Fotografie Webshop. Spiegel Fotografie Webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Spiegel Fotografie Webshop dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden met gebruikmaking van de in de webshop geboden betaalmethoden, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank, giro of andere digitale betaalmethoden geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Spiegel Fotografie Webshop.
3.4 Bij overschrijding van een eventuele betalingstermijn is de consument vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering krijgen van openstaand bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Spiegel Fotografie Webshop is de consument in kwestie een bedrag van vijtien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Spiegel Fotografie Webshop haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de consument tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.
3.5 Indien de consument met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is Spiegel Fotografie Webshop gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Spiegel Fotografie Webshop.
3.7 Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de consument. Bij terugstorting van het factuurbedrag door Spiegel Fotografie Webshop, in geval van teruggave van de producten door de consument binnen de garantie en volgens de garantievoorwaarden, zijn de kosten die Spiegel Fotografie Webshop maakt voor internationale betaling, voor rekening van de consument.

Artikel 4. Levering & garantie
4.1 De producten worden op dezelfde of uiterlijk binnen vier werkdagen van bestelling verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen vier of zes werkdagen bij de consument worden afgeleverd.
4.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, doch in overleg en overeenstemming met Spiegel Fotografie Webshop.
4.3 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de consument aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding en overeenstemming vooraf worden niet geaccepteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de consument, indien de consument al hetgeen de consument op grond van enige overeenkomst aan Spiegel Fotografie Webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 de consument dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument Spiegel Fotografie Webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Spiegel Fotografie Webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht het product binnen zeven(7) werkdagen na aflevering aan Spiegel Fotografie Webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen.

Artikel 7. Privacy
7.1 Alle consumentgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de consument. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover consumenteninformatie nog aanwezig is en de consument deze wil laten verwijderen, kan de consument ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Spiegel Fotografie Webshop, dan wel tussen Spiegel Fotografie Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Spiegel Fotografie Webshop, is Spiegel Fotografie Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van Spiegel Fotografie Webshop.
8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan Spiegel Fotografie Webshop worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk of per e-mail in te dienen. De consument krijgt daarover binnen drie weken schriftelijk of per e-mail bericht. E-mail communicatie dient altijd af een e-mail adres te geschieden waarbij het duidelijk is dat het e-mail adres de betreffende consument toebehoort. E-mail vanaf gratis aanbieders (google, yahoo, hotmail etc) zal niet in behandeling worden genomen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Spiegel Fotografie Webshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Spiegel Fotografie Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Spiegel Fotografie Webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien de consument aan Spiegel Fotografie Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Spiegel Fotografie Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Spiegel Fotografie Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Spiegel Fotografie Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Spiegel Fotografie Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Spiegel Fotografie Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Spiegel Fotografie Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Spiegel Fotografie Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan shop@Spiegel Fotografie.nl
In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Spiegel Fotografie dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan de desbetreffende fabrikant worden voorgelegd. Zodra wij van de fabrikant een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.